กฏระเบียบและจรรยาบรรณกฏระเบียบ และจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ


การดำเนินการธุรกิจ บริษัท เดอะ ริช กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด การเป็นนักธุรกิจ เดอะ ริช กรุ๊ป นั่น คือ โอกาสทางธุรกิจอันมีค่ายิ่งที่ก่อให้เกิดหลักประกันและความมั่นคงทางด้านการเงินในระยะยาว

   เนื่องจาก ธุรกิจ เดอะ ริช กรุ๊ป เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างความสำเร็จให้แก่นักธุรกิจ เดอะ ริช กรุ๊ป และครอบครัว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานธุรกิจ เดอะ ริช กรุ๊ป อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม มีความเสมอภาคด้วยองค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ จะต้องมีความเคารพซึ่งกันและกัน จึงมีกฏระเบียบปฏิบัติหลายประการที่นักธุรกิจ เดอะ ริช กรุ๊ป พึงให้ความสำคัญและศึกษาให้รายละเอียดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อทำให้องค์กร เดอะ ริช กรุ๊ป มีความมั่นคงตลอดไป

1. พึงยึดมั่นใน "กฏอันทรงคุณค่า" ตลอดเวลา กฏทรงคุณค่า "จงปฏิบัติต่อผู้อื่นดังเช่นที่คุณปรารถนาให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตน" ทุกคนจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั้งด้านการกระทำและจิตใจ การฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติจะเป็นผลให้เกิดการเพิกถอนสภาพการเป็นสมาชิก เดอะ ริช กรุ๊ป ของคุณ

2. ผู้ที่คุณจะให้สปอนเซอร์ได้ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

3. ต้องมีความจริงใจในการพูดถึงรายได้ ธุรกิจ เดอะ ริช กรุ๊ป มีดอกาสในการสร้างผลงานที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ โดยจะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การทำงานด้วยความอุตสาหะและมานะพากเพียร

4. ต้องไม่พูดถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เดอะ ริช กรุ๊ป เกินจริง

5. ต้องไม่ทอดทิ้งและสมาชิก ทุกคนต้องให้บริการแก่ลูกค้าและสมาชิกด้วยความรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอและแนะนำผลิตภัณฑ์และบริหารใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมถึงติดตามผลให้เกิดความพอใจสูงสุดกับลูกค้า และสมาชิกทุกคน

6. ต้องไม่ขายตัดราคา สมาชิกทุกคนต้องดำเนินการขายผลิตภัณฑ์ เดอะ ริช กรุ๊ป ให้กับลูกค้าตามที่บริษัทกำหนดไว้ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพคุ้มค่ากับราคา สมาชิกทุกคนต้องไม่ทำลายภาพลักษณ์ขององค์กรนักธุรกิจ เดอะ ริช กรุ๊ป

7. ต้องไม่ชักชวนผู้อื่นให้เปลี่ยนสายงาน สมาชิกทุกคนต้องเคารพความเป็นอันดับหนึ่ง อันเดียวกันของแต่ละสายงาน

8. ไม่ใช้เครือข่ายของบริษัท เดอะ ริช กรุ๊ป เป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ของ เดอะ ริช กรุ๊ป